Lundgren – Andersson, Petter

Ort: Stockholm

Grosshandlaren Petter Lundgren – Andersson (1769 – 1824) övertog enligt transportprivilegium den 7 februari 1802 Hans Fredstadius tobaksfabrik i kvarteret Vingråen vid Kungsbacken.

Petter Lundgren – Andersson hade tidigare varit grosshandlare i Göteborg och hade tidigare ansökt om tillstånd att få tillverka spunnen tobak, karduser och snus i Stockholm. Hallrätten i Stockholm avstyrkte med motiveringen att Lundgren – Andersson icke disponerade över någon tobaksplantage varifrån nödvändiga ”kvantum svenska tobaksblader kunde erhållas”.
Det bifogades även en skrivelse från tobaksfabrikssocieteten där det yttrades ”att som Lundgren ej bifogat något bevis om sin frejd och nu ägnades näringsfång, icke ens nämnt på vad ställe han önskar få anlägga tobaksfabrik, så förmodar och anhåller societeten ödmjukast, att bemälte Lundgren ingivne i alla avseenden oformeliga och obestämda ansökning höggunstigt må bliva avslagen”. Så blev det också.

Petter Lundgren – Andersson gav dock icke upp utan fick så småningom överta Frestadius verksamhet som låg i Kungsbacken 67 -68 (nuv. Drottninggatan 81 A).

Lundgren – Andersson blev tilltagande sjuklig och anställde 1820 Jacob Fredrik Ljunglöf som fabriksledare. Ljunglöf hade tidigare arbetat vid Helins tobaksspinneri. Den 6 november 1821 överlät Lundgren – Andersson verksamheten på Jacob Fredrik Ljunglöf men blev själv förlagsman med ett kapital på 105 592 riksdaler.

Petter Lundgren – Andersson avled i vattusot den 25 februari 1824. I bouppteckningen (Bou Stockholms rådhusrätt 1:a avd F1A:432, sid 605)
framgår att han ägde två fastigheter, dels kv. Islandet 4 vid Drottningatan 90, inköpt 1817 och dels kvarteret Deucalion 7 vid Kornhamnstorg 55, inköpt av P. Lundgren – Andersson 1811.
Vidare fanns en fodran på Jac. Fr. Ljungköf om 105 592 rdr. Behållning vid bouppteckningen var 88 264 rdr.

Efter Lundgren – Anderssons död gjorde Ljunglöf ett avtal med änkan Gustafva, (f Höök 9/11 1780, d. 7/7 1862) om att ensam få överta firman genom att utfärda reverser på sammanlagt 100 000 rdr.

Gustafva var dotter till grosshandlaren Carl Fredrik Höök (1744 – 1802) och dennes hustru Sara Elisabeth Moëll (c:a 1742 – 1805).

 

Tobakskarduser från Lundgren – Andersson

 

Änkan Gustfva gifte om sig den 14/6 1827 med kammarjunkare Christer Wilhem von Köhler (f. 4/6 1895 i Sibbo, Finland, d. 12/9 1868 i Södertuna). Fastigheten vid Drottingatan 90 (qv. Islandet) såldes 1831 till bryggaren Reinhold Wennberg och Gustafva flyttade med sin nya man till denns fastighet Qv. Kurland 4,5,6 (nuv. Drottningatan 100). De bodde då tvärs över gatan från f.d. Lundgren – Anderssons tobaksfabrik.
På 1840 – talet köpte von Köhler herrgården Såstaholm i Täby kommun. Den såldes 1853 till plåtslagarmästaren Anders Conrad Djurson (f. 1822 i Uddevalla).
Långt senare, kring 1913, blev den stiftelsen Höstsol där äldre skådespelare kom att bo på gamla dar.
Han inköpte även Åldersbäcks herrgård i Västerviks kommun.

Gustafva avled den 7/7 1862.

Efter Gustafvas död sålde von Köhler fastigheten vid Kornhamns torg 1863 till bokbindaren och handlaren Fredrik Wilhelm Hertzer.

Von Köhler bosatte sig 1867 i Södertuna, (Gnesta) där han avled den 12/9 1868.