Liedman, Gabriel

Ort: Stockholm

Gabriel Liedman var tidigare medintressent till Haqvin Apelgren och öppnade eget tobaksspinneri då han efter hustruns död 1763 ärvt hennes privilegieandel i ett tobaksspinneri.

Bouppteckningen after hustrun Maria Lidman (tidigare gift Bodin Nohrberg) visar att hon ägde en egendom i sten och trä i hörnet av Stora Badstugatan (nuv. Sveavägen 61) och Kammakaregatan 26 i kvarteret Adonis n:r 12. Fastigheten stod på ofri grund (arrenderad mark). Fabriksinventarierna bestod bland annat av en gammal tobakspress, en gammal ”crull hingst” , en gammal karvhingst, ett spinnbord, ett rull- och kardusbord samt en liten snuskvarn.
Det fanns även en större och en mindre morian (trästaty av färgad person) för att användas som skyltning i salubodarna. Två liknade fanns i saluboden i fabrikshuset vid Stora badstugatan och en i boden på Blasieholmen.

Vider fanns i bouppteckningen en del partier av mindre och större karduser, krollkarduser, spunnen, pressad och opressad tobak samt ”ryska blader”.

År 1790 bodde Liedman i kvarteret Lindansaren 48 (senare kv. nr 2 vid Saltmätaregatan).

Privilegiet överläts efter Liedmans död av sterbhuset på handelsbokhållaren Olof Gierding enligt resolution den 14 mars 1796. Han upptog till medintressent assessorn Carl Johan Lindman men någon tillverkningen verkar inte påbörjats.

1797 anmälde Olof Gierding till kommerskollegium att assessor Lindman avvikit till okänd ort och medtagit privilegiebrevet. Han anhöll om få nytt tillstånd att ensam få driva företaget och detta beviljades. Den 14 februari 1798 överläts privilegiettill handelsmannen Wilhelm Orre.
Olof Gierding nekade till att ha underskrivit köpekontraktet varför advoikatfiskalen behöll dels Orrers köpehandling och dels Gierdings resolution. Genom dom i Södra Kämnärsrätten blev tvisten bilagd. Olof Gierding erkände att han överlåtit privilegiet till innehavaren, grosshandlaren Anders Lindmark, som i sin tur sålt rättigheterna till Wilhelm Orre.

Enligt resolution från den 24 augusti 1802 utlämnades privilegiet till Lindmark som blev den råtte ägaren då Orre avsagt sig all äganderätt.
Lindmark utnyttjade aldrig privilegiet. Han avled 1816 i en ålder av 56 år.