Langmühr, W

Ort: Stockholm

Wilhelm Langmühr hade under sexton års tid utan lön tjänat hos tobaksspinnaren Jacob Berghult ” och gjort sig fullkomligt kunnig om tobaksspinneri och sådant verks inrättande samt dess rätta drift”.  Han ansökte  år 1711 om att få driva egen rörelse. Berghult vitsordade att Wilhelm Langmühr vore av ” den förmögenhet att kunna begagna samt driva ett tobaksspinneri”.

Stadens befintliga tobaksspinnare hade inga invändningar mot hans ansökan utan önskade honom lycka och framgång. Den 27 juni 1711 utfärdades resolution men det är oklart om han kom igång med någon verksamhet. I stadens förteckning över tobaksspinnare år 1713 finns han ej med.

År 1765 anhöll hans son, kvartermästaren Nils Langmühr, att få förnyelse av privilegiet vilket avslogs genom hänvisning kungligt till brev av den 3 augusti 1762. Där fastslogs att tobaksspinneriernas antal ej fick ökas i Stockholm. Nils Langmühr hade förmodligen ingen avsikt att starta verksamheten utan ville sälja rättigheterna till någon intressent. Vid den tiden värderades ett privilegium till 2 000 daler silvermynt.