Jacobsson-Tönning,J. och intressenter

Ort: Landskrona

Handelsmännen Jöns Jacobsson-Tönning (1722-1785), Påhl Åkerbom och förre tobaksmästaren Arvid Schauw, Johan Nisswandt (1720-1792) erhöll den 4 september 1758 privilegium att anlägga tobaksspinneri jämte ”snusförmalning” i ”nya staden” Landskrona.

Johan Nisswandt avgick senare ur intressegemenskapen och bosatte sig i lund med sin hustru Dorothea Feuk och de fick där sonen Peter den 7 januari 1775. Den 25 mars 1778 får de ytterligare en son även denne med namnet Peter.

Enligt Sjöström på Skånska nationen i Lund skulle Nisswandt startat ett tobaksspinneri i Lund men detta har ej kunnat verifieras. Möjligen var han föreståndare vid assessor Allegres spinneri. 1773 gjorde Allegre konkurs och skyllde denna på sin son som uttagit varor i faderns namn och sedan sålt dem , tagit upp betalningen men ej redovisat dem.

Jöns Tönning blev med tiden ensam ägare till företaget som under 1780-talet började gå allt sämre.
År 1784 bestod utrustningen endast av 2 en handkniv och en snuskvarn” och vid Tönnings död 1785 upphörde tillverkningen.
Hans änka Anna Mätta Kock överlät manufakturen till handlanden Gustaf Borgström (1756-1828) som den 27 juli 1790 erhöll förnyelse av privilegiet.

Fabrikationen omfattade då endast kardustobak förde en tynande tillvaro och upphörde 1826.