Glantzmarck, Nils

Ort: Eskilstuna

Handlanden Nils Glantzmarck anhöll om tillstånd att spinna den tobak som växte på hans plantage utan att vara tvungen att upparbeta de stipulerade 14.000 skålpund per år.

Ansökan beviljades den 21 oktober 1735. Rörelsen nedlades redan efter några år, troligen beroende på svårigheten att skaffa tobaksblad.

C.V. Strang nämner om Eskilstuna i sin ”Inländsk Resa genom Södra Provintierna” (1740):
”Tobaksplantering har här för några år sedan blivit anlagd, men har ej velat fort, för den starka leran, varföre den och nu var lämnad”.