Gerdes tobaksspinneri

Ort: Göteborg

Handlanden Johan Gerdes, f. 1636 i Lübeck, d. 1723, erhöll den 13 augusti 1686 privilegium att spinna tobak.
Privilegiet utnyttjades dock aldrig utan Johan Gerdes blev borgmästare och burggreve.
Privilegiet var dock det första som utfärdades i Sverige sedan tobakskompaniets oktroj upphört den 31 december 1684.
Sedan den 25 mars 1686 utdelades privilegium av Kommerskollegium.

Texten löd:

Privilegium på tobaksspinneri för Johan Gerdes 13 Aug. 1686.
Kongl. Com. Collegii resol:n öfwer Commiss:n Johan Gerdes ingifne supplique.

Dat. Stockholm d. 13 Aug. 1686.

Såsom Commiss:n Gerdes genom des insinuerade skrift och supplique derom ödmiukligen anholler, att han i Götheborg må fåå tillstånd ett tobacksspinnerij att inrätta och nyttia, jifwandes derhos tillkänna att han wore sinnad duglige mästare dertill förskrifwa och wärket i det öfriga således drifwa som wederböör; altså och emedan Hans Kongl. Maj:t Wår Allernådigste Konung och Herre har nådigst bewilliat att slika spinnerijer i Riket må inrättas, gifwandes Collegio den 23 sistlidne Martio tillstånd
dem derwidh att authorizera som man pröfwar tienligt, fördenskuld och i förmåga af högstbem:te Hans Kongl. Maij:ts häröfwer gjorda Nådigste disposition warder härmed efterlåtit och tillstådt att denne Commiss. Gerdes må i Götheborg ett tobacksspinnerij inräta och det efter nödtorften drifwa och fortsättia allenast han sig derom beflijtar att dugeliget godz införskrifves och spinnes och att Hans Kongl. Maj:tz tull af bladerne, sampt accisen av spunnet godz efter den deröfwer affattade generale förordningen erlägges och bethales, hwilket alla som wederböör…

G. Lilliecrona Fab. Wrede