Eek, Petter, d.ä.

Ort: Nyköping

Faktor Petter Eek (Eck) d.ä. beviljades den 14 november 1705 privilegium att driva tobaksspinneri i Nyköping eftersom han var ”skicklig och kapabel att sådant verk driva och underhålla”.
Han förplikatdes att förarbeta 2 500 skålpund tobaksblad årligen.
Manufakturen gick till en början med ett gott resultat men efter inträde av de hårda nödåren måste rörelsen efter några år upphöra.

Efter Petter Eeks död 1718 anhöll hans änka, Helena Margareta Schalenia (1675-1762) om tillstånd att få återupptaga privilegiet ”så för sin egen person, som den av dess barn därtill skickligaste”.

Den 26 maj 1718 beviljades hennes anhållan. Under det ryska anfallet mot Nyköping 1719 nedbrändes manufakturen men återuppbyggdes omedelbart.

I början av oktober samma år var spinneriet åter i drift ”oaktat den stora skada, som både på blader och annat vid ryssarnas infall tagit”. Tiderna blev sämre. År 1720 skrev fru Eek till kommerskollegium och bgärde privilegium på tio år ”med vissa friheter och förmåner”. Hon uppgav i sin supplik, att hon varit stadens största skattedragare och at hon genom ”fienden-ryssens” härjningar med ”sine åtta omyndige barn uti ett alltför blott och ynkeligt tillstånd skall försatt blivit”.

När spinneriet var i full gång ansågs det vara ”en ibland de bästa tobakstillverkningarna i riket”.
Sannolikt beviljades hon inga lättnader ty tillverkningen upphörde i slutet av 1720-talet.
Den 26 januari 1737 erhöll fru Eek förnyelse av rättigheterna och den 16 januari 1741 överlät hon företaget på sin yngste son Lars, som denne ”genom skriftligt förordnande av den 23 april 1755 till sin moder åter överdragit, emedan han ej skall se sig längre kunna detsamma där i staden till nytta driva”.

Modern överlät på grund av sin höga ålder privilegiet på faktorn Nils Lenaeus som i sex år skött spinneriet.
Nils Lenaeus var gift med Eva Fredrica Eek som var dotter till Petter Eek d.y.
Den 10 oktober 1775 erhöll de bekräftelse på transaktionen och den 11 oktober erhöll de resolution att få överflytta företaget till Härnösand. (se Lenaeus, Härnösand).