Duse, Gustaf Fredrik

Gustaf Fredrik Duse föddes den 11/12 1810 i Alva som son till kronolänsman Johan Duse (d. 1811) och dennes hustru Ingri Elisabeth Edlund. De bodde då i Kauparve, Alva.
I Hemse församlings husförhörslängd uppges att Duse är född 1811 men i Alva församlings födelsebok är han noterad som född 1810.

Gustaf gick till sjöss och titulerade sig skeppare och senare sjökapten. Han gifte sig 1836 med Greta Lisa Åkerman (f. 15/3 1815 i Hemse som dotter till Lars Niclas Åkerman i Sindarve)

De fick barnen:
Elisabeth Fredrica, f. 1837 i Hemse
Nils Gustaf Ferdinand, f. 1840 i Hemse
Anna Josefina, f. 1842 i Hemse
Johan Alfred, f. 1848i Hemse
Lars Fredric, f. 1851 i Hemse

1836 flyttar de från Alva till gården Sindarfve, öster om Hemse.
1837-1842 var han befälhavare på skonerten Friheten ägd av Niclas Lutteman i Ljugarn.
1846 skrivs Gustaf Duse som husbonde i Sindarve.

Han är med som förman i ett företag för utdikning av den 600 hektar stora Rone myr. Där bedrivs tobaksodling samt odling av cikoria och foderbetor. Fredagen den 16 juni 1854 anländer kung Oscar I med uppvaktning till Duse på Sindarve gård där sällskapet tillbringar natten. Dagen därpå beser de utdikningen av Rone myr.
Av kungen förlänades Duse en medalj för sitt arbete med utdikningen och fru Duse erhöll ett guldarmband.
Enligt en obekräftad uppgift skulle prinsarna (Oscar I söner) ha satsat pengar i myrutdikningen.

Gustaf Fredrik Duse startar en spannmålshandel i Hemse år 1854. Affären brinner ner 1874 men återuppbyggs.
Företaget i Hemse utvecklas till Duse & Melin.
Gustaf Duse var aktiv både inom Hemses affärsliv och kommunalpolitik.
Han driver även ett färgeri i Högby, Hemse, där han har en skärmaskin. Färgeriet betalar 25 riksdaler i skatt år 1865.

Gustaf Fredrik Duse avled den 16/6 1892 av ålderdom i sitt hem i Sindarve.

Trots hans aktiva affärsliv efterlämnar han ingen större privat förmögenhet efter sin död.

Av bouppteckningen framgår:

Sterbhusdelägarna:

Enkan Margaretha Elisabeth Duse, född Åkerman

Sonen Lantbrukaren Lars Duse, Davide Rone

Aflidne Sonen Niklas Duses barn
Handelsbokhållaren Albin Duse, Hemse
Kassören Herman Duse i Iggesund

Dottern Fredrika, gift med Handlanden Karl Smitterberg å Klintehamn

Arfvingarna voro personligen tillstädes utom sonsönerna Albin och Herman Duse, hvars rätt bevakades av Handlanden Aug. Melin i Hemse enligt fullmakter, som här i afskrifter skulle biläggas.

I egenskap af ombud bestred Handlanden Melin att någon bouppteckning idag finge hållas, på den grund att arfvingarna Alibin och Herman Duse först idag erhållit kallelse att vid densamma närvara, och förhållanden gåfvo vid handen att vid bouppteckningen tillkalla ett juridiskt biträde för bevakande af deras rätt.

Som emellertid emot fullmakternas riktighet ingen anmärkning förefanns ansågs Herr Melins framställning ej utgöra hinder för att i dag företaga bouppteckningen.

Enkan tillrådes därefter att under edsförpliktelser uppgifva boet sådant det vid mannens dödtimma befanns, men som hon sig sjelf ej tilltrodde sig detta, uppdrog hon åt sonen Lars
att dermed vara sig behjelplig och blef boet derefter af dessa båda uppgifvet, hvilket härefter antecknades i ordning som följer.

Tillgångar

Tio (10) aktier i Hemse Mejeriaktiebolag
á 25 kr 250 kr
Den aflidnes gångkläder 200 kr
Summa tillgångar 450 kr

Boets skulder

Handlanden Aug. Melin bevakar för N.G. Duses
sterbhus reservationsvis omkring 900 kronor,
som aflidne Kapten Duse skulle hafva upp-
burit af Karl Pettersson Asarfve för en in-
teckning i Asarfve hemman, hvilket bestreds
af öfriga arfvingar.

Att detta bo är rigtigt uppgifvet och ej något
med vetskap och vilja uteglömt eller förtegat,
betyga under edsförplktelse. Datum som ofvan

Elisabeth Duse Lars Duse

Wid förestående bouppteckning hafva undertecknade varit tillstädes.

F. Smitterberg C. Smitterberg
Aug. Melin

Sålunda efter uppgift antecknadt och värderat, betygar

J.A. Lindström Svante J. Lindström”

Den medalj Gustaf Duse fick av Oscar I och det armband hustrun fick samtidigt finns med i deras bouppteckningar.

Fabrikskoppling

Duse, Gustaf Fredrik (Hemse)

Källor:

Hemse hembygdsförenings hemsida
Boken om Burs, Egon Klint, 1996
Kyrkoböcker: Alva, Hemse o Burs församlingar
Slottsarkivet, Kungl. Slottet, Stockholm
Bernadottearkivet, Riksarkivet
Från fars och farfars tid, Mats Rehnberg, 1973
Minnen från Sudret, Jacob Norrby
Bouppteckning efter Margareta Elisabeth Duse
Bouppteckning efter Gustaf Duse