Danfors-Lindell

Ort: Uppsala

Viktualiehandlaren Olof Danfors och ”inspektoren hos arrendatorerna af det i Upsala varande regale bränneriet” Anders Lindell anhöll om tillstånd att få anlägga tobaksspinneri i Uppsala. Kommerskollegii president friherre Gustaf Celsing (1723-1789) ansåg, att tobak tillhörde överflödsvarorna, varför tillstånd borde förvägras.
Överflödsförordningen reglerade handeln med bl.a. tobak, kaffe, puder och nipper.
Kollegiets övriga ledamöter däremot var av den åsikten, att ett dylikt privilegium var till gagn, då Uppsalas enda tobaksspinneri, Wikblads, inte arbetade ”nöjaktigt”. Tillståndsbevis utfärdades den 22 november 1780.

Den 22 augusti 1785 övertogs rättigheten av Carl Fredrik Hellstedt. Han avled omkring 1795 och hans änka överlät den 20 september 1798 privilegiet till viktualiehandlaren Per Magnus Littorin (f. 1763), som övertagit Danfors´ rörelse. Sonen Johan Magnus upptogs den 10 juli 1811 till kompanjon. Efter Per Magnus Littorins död 1824 leddes rörelsen av änkan Johanna Sophia, f. Bonnevier. Bouppteckningen uppvisade en behållning av 51.517 rdr bko., vari tobaksfabriken upptogs till 3.660 rdr bko.
Manufakturen var belägen vid Västra Ågatan i ett särskilt trähus och innehöll ”bladkammare”, svettugn, karvkammare, ett stort spinnerirum m.m. Under 1830-talet överlät hon det på sonen Johan Magnus Littorin. Han avled i slutet av 1840-talet och det då obetydliga företaget lades ned 1851.

Personkoppling
Per Magnus Littorin