Dabies, C.G.

Ort: Hälsingborg

Bokhållaren Carl Gottfried Dabies, f. 1724, anhöll om att få öppna ”rull, kardus samt kistgodstobaksspinneri”, sedan det föregående Pripps nedlagts. Dabies hade tidigare sannolikt varit anställd hos Pripp och då väl satt sig in i tobaksfabrikation och tobaksplantering. Han erhöll den 7 december 1751 sitt privilegium men gjorde konkurs redan 1756.

Hovsekreteraren Magnus Hammar (1703-1776) som tidigare haft affärer ihop med Dabies inlande 1757 besvär till kommerskollegium och begärde handräckning. Enligt kontraktet från den 30 mars 1752 var privilegiet för skuld pantförskrivet hos Magnus Hammar.

Dabies protesterade och bestred Hammars ansökan, då han till Hammar i avräkning på ett förskott 6 000 dlr kmt i åtskilliga poster återbetalat 1 534 dlr smt samt hos magistraten i Hälsingborg till Hammars inkassering deponerat åtskilliga obligationer för utborgad tobak på tillsammans 1 115 dlr smt, varigenom skulden, omräknad till dlr kmt, närmast skulle vara betald.
Tvisten löstes på så sätt att Dabies och Hammar erhöll resolution år 1758 att gemensamt forstätta manufakturen.

Hammar tröttnade efter några år och överlät enligt privilegium av den 20 februari 1760 sin andel till handlanden Petter Nyman, som den 26 maj 1762 övertog även Dabies halvpart.
Efter Nymans död i slutet av 1760-talet fortsattes rörelsen av hans änka som 1770 upphörde med tillverkningen på grund av konkurs.
År 1752 redovisar spinneriet 12 arbetare och en tillverkning av 7 643 kg tobak.