Carlsson, Andreas

Ort: Karlskrona

Tobaksspinnarmästaren Andreas Carlsson beviljades den 22 januari 1767 privilegium på att anlägga tobaksspinneri i Karlskrona.
Efter hans död insände änkan Eva Catharina år 1769 en skrift till kommerskollegium vari hon ”i anseende till dess medellösa tillstånd” anhöll att få åtnjuta obehindrad stämpling på den tillverkning som presenterades, ehuru hon icke uppspunnit den stipulerade årskvantiteten tobak.
Allmänheten i Karlskrona hade fått smak på ospunna blad, vilket medförde att spinntobaken fick dålig avsättning.

Kollegiet tog ingen hänsyn till hennes begäran, utan resolverade, att hon ”ofelbart” skulle upparbeta de lagstadgade 8.000 skålpund inrikes blad per år, som erfordrades enligt Kungl. Maj:ts rescript av den 10 maj 1757. etta kunde hon under de följande åren inte åstadkomma och 1774 erhöll hon tillstånd att använda 4/7 svensk tobak och resten utländsk. Hon avled strax därefter.

Fabrikationen låg nere till 1784 då sonen, arklimästaren Carlsson, efter hallrättens tillstånd återupptog tillverkning av endast karduser. Den 24 april 1786 transporterades privilegiet på löjtnanten Jonas Sjögreen (1733-1804). Denne hade i sin ungdom varit i engelska marinens tjänst och bevistat många sjödrabbningar. Han hade 1762 erhållit burskap i staden för handel med skeppsförnödenheter.
Tobaksfabriken lades ned i slutet av 1780-talet. Jonas Sjögreen avled på sin egendom Grönadahl i Nättraby socken i Blekinge.