Sjögren, Johan

Ort: Stockholm

Organisten Johan Sjögren ansökte 1794 att få anlägga ett tobaksspinneri i Stockholm. Då det fanns många spinnerier i Stockholm yrkade Fabrikssocieteten på avslag.
Däremot ansåg Kommerskollegium att ansökan skulle bifallas då flera spinnerier lagt ned sin verksamhet.
Han erhöll tillstånd den 30 juni 1795 att ”genom någon tillärd mästare” få driva tobaksspinneri.
Privilegiet utnyttjades aldrig och Johan Sjögren avled 1804 och efterlämnade en obetydlig kvarlåtenskap.