Paulin, Johan J.

Ort: Göteborg

Superkargen vid Ostindiska kompaniet Johan Jacob Paulin anhöll om tillstånd att i närheten av sin gård Åby i Fässbergs socken vid Mölndals ström inrätta en vattenkvarn för framställning av allehanda sorters snus.
I sin ansökan till hallrätten hänvisar han till att ”den i Norrköping tillverkade snustobaken blivit härå orten så begärlig att jämväl större partier därav hit varda översända”, och fortsätter omtala, ”att han till den ändan redan förskaffat sig en skicklig person som intet allenast i flera år sött denna hantering i Norrköping utan jämväl efter undfånget avskedsbevis äger härom all nödig kunskap”, varför han anhåller att hallrätten ville rekommendera honom hos kommerskollegium.

Samtidigt påpekar han ”att ingen sådan inrättning, som drives med vatten, är här på orten”.
Privilegiet beviljades den 11 maj 1779 men tillverkningen påbörjades först 1782. År 1792 nedlades den obetydliga rörelsen.