Carling, Claes Mauritz

Artikel från Östgötaposten den 24 januari 1896.

”DÖDSFALL
I söndags afled i sitt eget hem i Vadstena grosshandlaren Claes Mauritz Carling, något öfver 48 år gammal. Född i Jönköping, der fadern var handskmakare, kom C. helt tidigt i handel och konditionerade på olika ställen, innan han 1872 i kompaniskap med en broder (handlanden Carling i Skeninge)öppnade egen affär i Vadstena. Denna affär utvecklade sig mer och mer, äfven efter det bröderna separerat, och blef snart dem största i Vadstena samt gjorde sin egare till en ganska förmögen och ansedd man.
1884 öfverlämnade han sin speceriaffär i Vadstena och 1887 äfven sin garn- och bosättningsffär derstädes jemte filialer på landsbygden och flyttade till Stockholm, der han öppnade affär i spetsar och innevaror (”Vadstenaboden” på Regeringsgatan), hvilken han efter några år öfverlemnade till ett af sina mångåriga biträden.

Tvenne gånger tröttnade C. på Stockholmslifvet och återvände till Vadstena, sista gången 1894 med bestämd förstas att stanna der sin återstående tid. Denna blef tyvärr icke lång tid. Redan för ett år sedan bröts hans helsa af ett invärtes lidande, men efter en badsejour under sommaren tycktes han repa sig mer och mer, tills ett slaganfall i fredags lade honom på dödsbädden.

Saknaden efter den bortgångne skall bli stor, och det icke blott i Vadstena samhälle, ty få torde de vara, som under så kort lifstid hunnit verka så vidsträckt och ingripande som han. Inom det samhälle han tillhörde finnes intet företag af betydelse, som icke haft honom till ledande kraft. För Ödeshögsjernvägen, cigarrfabriken, kloakledningsbolaget och spritbolaget i dess nuvarande form har han nitiskt och framgångsrikt arbetat, likasom han öfver hufvud var lycklig i alla sina förslag och företag. I stadens kommunala lif tog han liflig del och var före sin flyttning till Stockholm ledamot af stadsfullmäktige, drätselkammaren, byggnadsnämnden, jernvägsstyrelsen och kyrkorådet samt ännu vid sin död direktör i såväl stadens sparbank som afdelningskontoret af Östergötlands enskilda bank.

Hjelpsam öfver allt der han spårade energi, som hade svårt att bryta sig igenom ekonomiska hinder, samt särskildt egnande faderlig omtanke om dem, som skött sig väl i hans tjänst, efterlemnar C. ett älskadt och aktadt, minne. Närmast söjrs han af maka, född Andersén och dotter samt syskon.”

Fabrikskopplingar
Vadstena Cigarrfabrik