Bernegau, Petter

Ort: Stockholm

Petter Bernegau ansökte om att få starta tobaksspinneri i Stockholm .

Mot detta protesterade stadens tobaksfabrikörer då man ansåg att det fanns tillräckligt många tobaksidkare i Stockholm.

Kommerskollegium ansåg dock att man inte kunde vägra att lämna tillstånd då Petter Bernegau erhållit goda vitsord från tobaksfabrikören Jacob Crom som vittnade om Petter Bernegaus skicklighet i yrket.

Man sade även att det ”helst framledes flera tobaksfabriker lära behövas”.
Resolution utfärdades den 14 september 1734. Någon tillverkningsuppgift har ej påträffats.