Karlshamns Snusfabriks AB vid Ronnebygatan 13Bildkopplingar
Karlshamns Snusfabriks Aktiebolag