STM, Stockholm

Svenska Tobaksmonopolets nybyggda cigarrfabrik i Stockholm sedd mot Maria Bangata.

Bildkopplingar
STM, Stockholm