Reklam från Svenska TobaksmonopoletBildkopplingar
Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)