Bahia-Brasil, n:r 103Bildkopplingar
Bahia-Brasil, N:r 103