Bridge n:r 341Bildkopplingar
Bridge Royal, N:r 341