STM, Stockholm

Svenska Tobaksmonopolets nybyggda huvudkontor 1935 vid Maria Bangata 6 i Stockholm.
I samband med detta avvecklades de gamla lokalerna på Norrmalmstorg 16.

Bildkopplingar
STM, Stockholm