STM, Charlottenberg

Svenska Tobaksmonopolets fabrik i Charlottenberg var inrymd i J.L. Tiedemanns gamla fabrik.

Bildkopplingar
STM, Charlottenberg