Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Fabriker:

Rettig & Co, P.C., Gävle

Ort: Gävle

Peter (Pehr ) Christian Rettig var son till Stephanus Cyrillus Rettig som startat tobaksfabrikation i Karlskrona.
P.C. Rettig fick sina första kunskaper i tobakshantering vid Carlskronas Tobaks Fabrique under faderns ledning.
Genom kontakt med sjökaptenen Carl Brelin från Gävle kom Peher Christian att söka sig dit för att starta tobaksfabrik.
Hans ansökan om tillstånd att anlägga tobaksfabrik i Gävle löd:

"Högvälborne Herr Friherre, en af Rikets Herrar, President och Commendeur af Kongl. Majsts orden!
så ock
Högvälborne och Välborne Herrar Vice President, Commerce Råd och Assessorer!
Sedan jag på Carlskronas Tobaks Fabrique af en kunnog fader lärt at förfärdiga alla sorter Tobak, och i denna konst och dess förädling fullkomnat mig i England; Så får jag nu efter min hemkomst nyligen derifrån; i afsigt at gagna et kärt Fosterland, Medborgare och mig sjelf, härmedelst aldra ödmjukast anhålla, at undfå Eders Excellences och Höglofl. Kongl. Commerce Collegie Höggunstige Privilegium, at uti Gefle Stad, hvarest en sådan Inrättning icke skall finnas, anlägga et Tobaks Spinneri Fabrique, och deruti beviljas få förfärdiga alla Sorter Rull och Cardus tobak, jämte Snus förmalning.
I hvilket afseende jag under mit vistande i England inkjöpt gamla välgjorda Instrumenter, bestående af en Karf med tillbehör kostar 35 Pund, en Skruf 9 pund 10 s. och en Vals 5 pund 10 s. in alles 50 Pund Engl. Sterl, hvilka instrumenter redan äro under vägen till Stockholm med Skeppet Union fprdt af C. Brelin, och dem jag lika ödmjukt anhåller måtte för min räkning få införas: Åtagande mig, at efter ett halft års förlopp, sedan detta Privilegium i min hand kommit, hafva Fabriquen i full gång.

Med djupaste vördnad framhärar

Eders Excellences

Höglofl. Kongl. Commerce Collegie

Aller ödmjukaste Tjenare


P.C. Rettig.

Företaget deltog med monter 2080 i Allmänna Industri-utställningen i Stockholm 1866. Montern innehöll kardustobak, snus och cigarrer.


Produkter
Carmela
Columbia
Diamant No. 102
Egyptiska Cigarretter No. 25
Extra fina Havanna (Rettig)
H.M. Konungens Jaktklubb
Imatra
Kungl. Flottans Röktobak (P.C. Rettig)
La Pureza
Matanzas (Rettig)
Micadora
Patent
Pax et Labor (Rettig)
Petent
Rimito
Roma
Segelsällskapet i Gefle, No. 37
Silva

Personkoppling
Pehr Christian Rettig
Lars Petter Broqvist
Klas Albert Hägglund
Sven Herman Åhström
John Rettig
Robert Rettig
Robert Glans